T3-2017

Mối tương quan về đặc điểm địa hóa đá mẹ với thành phần hóa học của dầu thô ở cấu tạo LD, Lô 15-1/05, bồn trũng Cửu Long

TÓM TẮT

Cấu tạo LD (Lạc Đà) là phát hiện dầu khí thứ hai của Lô 15-1/05, nằm cách cấu tạo đầu tiên (LDN) 15 km theo hướng Đông-Đông Bắc. Mục đích chính của nghiên cứu này là đánh giá mối tương quan giữa các tích tụ hydrocarbon với các loại đá mẹ của cấu tạo LD để xác định rõ tiềm năng sinh dầu khí của chúng. Vì thế nhóm tác giả đã tổng hợp và phân tích đặc điểm địa hóa, các di chỉ địa hóa cũng như cấu trúc và thành phần hóa học của các mẫu dầu thô và chất chiết của đá mẹ, thu được từ phương pháp sắc ký khí và sắc ký khối phổ, để làm sáng tỏ được nguồn gốc của dầu thô tại cấu tạo LD. Các mẫu dầu và chất chiết từ đá mẹ được lấy từ hai giếng khoan LD-1X/LD-1Xst và LD-3X/LD-3Xbis thuộc cấu tạo LD. Trên cơ sở sự phân bố các di chỉ địa hóa, 5 mẫu dầu thô cùng 19 mẫu nghiên cứu chất chiết từ đá mẹ cho thấy sự thống trị của vật liệu hữu cơ phi biển (tảo đầm hồ), và có sự đóng góp một phần bởi vi khuẩn và thực vật bậc cao. Các mẫu phân tích đặc trưng bởi sự hiện diện của oleanane, sự tập trung cao của C27 steranes so với C29 và C28, sự hiện diện của 4-methyl C30-steranes với sự tập trung từ thấp đến trung bình. Các bằng chứng cho thấy tất cả các mẫu dầu thô trong nghiên cứu này có cùng một tầng đá mẹ.