T3-2017

Đánh giá năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường huyện Cần Giờ

TÓM TẮT

Nghiên cứu thực hiện tính toán và đánh giá năng lực thích ứng (AC) với biến đổi khí hậu (BĐKH) của lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường (NSVSMT) huyện Cần Giờ đến năm 2025. Bằng phương pháp chỉ số, điều tra xã hội học và tham vấn chuyên gia, chỉ số AC được xem xét, đánh giá thông qua 2 nhóm chỉ thị chính: hạ tầng NSVSMT (6 chỉ thị) và con người (13 chỉ thị). Kết quả tính toán cho thấy, Bình Khánh có chỉ số AC cao nhất tại Cần Giờ, 57 điểm - ở mức trung bình cao, với các thế mạnh về nhóm hạ tầng, đặc biệt là nhóm chỉ thị con người: công tác quản lý của chính quyền địa phương hay hệ thống giao thông, dịch vụ xã hội cũng là những điểm nổi bật tại đây. Thị trấn Cần Thạnh có chỉ số AC đứng thứ 2 với 55 điểm - ở mức trung bình cao, tuy nhiên khác với Bình Khánh, thế mạnh tại Cần Thạnh đến từ nhóm hạ tầng. Các xã Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, Thạnh An, Long Hòa, An Thới Đông có chỉ số AC ở mức trung bình thấp, dao động từ 43– 49. Đến năm 2020, 2025, chỉ số AC gia tăng theo sự phát triển mạng lưới hạ tầng cấp–thoát nước và các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Nghiên cứu đồng thời phân tích những thế mạnh, điểm yếu trong năng lực thích ứng với BĐKH của lĩnh vực NSVSMT tại địa phương, là cơ sở để xây dựng các giải pháp giảm nhẹ các tác động do BĐKH.