T3-2017

Vi tướng và môi trường trầm tích của đá vôi Hang Cây Ớt, Bình An, Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

TÓM TT

Đá vôi Hang Cây Ớt, xã Bình An, huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang thuộc hệ tầng Hà Tiên (Permi trung). Dựa vào nghiên cứu dưới kính hiển vi, đá vôi Hang Cây Ớt, gồm chủ yếu các loại đá packstone, grainstone và wackstone theo bảng phân loại của Dunham, nhận diện được 4 loại vi tướng khác nhau. Từ đó phân biệt được 3 vùng tướng đá chính theo mô hình của Wilson đó là (1) vùng phía trong thềm lục địa biển mở, (2) vùng rìa thềm lục địa và dải cát ngầm, (3) vùng rìa thềm lục địa có ám tiêu.