T3-2017

Nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính ống chuẩn trực đầu dò lên bề dày bão hòa trong phép đo gamma tán xạ

TÓM TẮT

Ảnh hưởng của đường kính ống chuẩn trực đầu dò lên bề dày bão hòa trong phép đo gamma tán xạ sử dụng thành phần phổ tán xạ một lần đã được nghiên cứu. Bố trí thí nghiệm hình học của phép đo gamma tán xạ bao gồm:một chùm tia gamma chuẩn trực có năng lượng 662 keV phát ra từ nguồn 137Cs được chiếu lên bia nhôm dạng tấm phẳng với góc tới 90o đầu dò NaI(Tl) 5,1cmx5,1 cm có ống chuẩn trực được sử dụng để ghi nhận các tia gamma tán xạ tại góc tán xạ 120o. Các phép đo thực nghiệm được thực hiện để thu nhận phổ tán xạ ứng với các bề dày bia và đường kính ống chuẩn trực đầu dò khác nhau. Thành phần tán xạ một lần và tán xạ nhiều lần trong phổ tán xạ được xác định dựa trên một kỹ thuật xử lý phổ bằng làm khớp bình phương tối thiểu. Các kết quả thực nghiệm cho thấy rằng bề dày bão hòa của số đếm tán xạ một lần tăng lên với sự gia tăng của đường kính cửa sổ ống chuẩn trực đầu dò. Kết quả này sẽ hỗ trợ cho việc nghiên cứu ứng dụng phương pháp gamma tán xạ trong kiểm tra không hủy mẫu để xác định bề dày và khuyết tật của mẫu đo.