T3-2017

Xây dựng biểu đồ phân bố aerosol tại Việt Nam trên cơ sở số liệu quan trắc LIDAR và phương pháp thống kê quỹ đạo ngược

TÓM TẮT

Phương pháp thống kê quỹ đạo ngược cùng với số liệu quan trắc LIDAR Hà Nội được sử dụng để xây dựng biểu đồ phân bố aerosol tại Việt Nam. Kết quả cho thấy rằng mật độ aerosol cao nhất tại phía đông bắc Việt Nam và giảm dần về phía nam, tây nam. Thành phần hữu cơ aerosol cao phía tây nam trong khi thành phần muối biển cao phía đông. Kết quả cho thấy phần nào sự phức tạp phân bố aerosol tại Việt Nam.