T3-2017

Dẫn liệu bước đầu về đa dạng sinh học khu vực cửa An Hoà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

TÓM TẮT

Kết quả khảo sát, điều tra đa dạng sinh học tại khu vực cửa An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam theo 2 đợt vào tháng 11 năm 2016 và tháng 4 năm 2017 đã ghi nhận 185 loài động và thực vật. Trong đó, ghi nhận 22 loài thực vật nổi, 27 loài thực vật bậc cao có mạch, 19 loài động vật nổi, 29 loài động vật đáy, 56 loài cá, 8 loài lưỡng cư, bò sát, 24 loài chim, thú; 3 hệ sinh thái điển hình là hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái cửa sông và hệ sinh thái trên cạn. Nguồn lợi thủy sản và các loài quý hiếm phong phú, bao gồm một số loài điển hình như cá mú cỏ (Epinephelus moara (Temminck & Schlegel)), cá Mú chấm nâu (Epinephelus coioides (Hamilton)), hàu cửa sông (Crassostrea rivularis Gould), các loài tôm hùm (Panulirus spp.), các loài ghẹ (Portunus spp.), Sá sùng (Sipunculus sp.). Đây là khu vực có tiềm năng về bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái.