T3-2017

Sử dụng chỉ thị microsatellite trong phân biệt cá trê lai (Clarias macrocephalus x C.larias gariepinus) với hai loài bố mẹ

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm  tìm ra những microsatellite giúp phân biệt cá trê lai (trê vàng Clarias macrocephalus x trê phi C. gariepinus) với hai loài bố mẹ. Các cặp mồi microsatellite được sàng lọc, chuẩn hóa từ các kết quả nghiên cứu trước. Sáu cặp mồi microsatellite được chọn để phân tích trên mẫu cá trê vàng (n = 37), trê phi (n = 29) và trê lai (n = 30). Kết quả cho thấy có 4 trong 6 locus được khuếch đại có số lượng alen và kích thước alene khác nhau giữa hai loài cá trê vàng và trê phi, 2 locus còn lại có 1 một alene chung, trùng lắp ở phần đầu của khoảng dao động kích thước alene và với tần số rất khác nhau. Cá trê lai mang kiểu gene trung gian giữa hai loài bố mẹ. Sự khác biệt di truyền giữa cá trê vàng và trê phi lớn, thể hiện qua hai thông số Fst = 0,59 và Rst = 0,95. Như vậy, 6 microsatellite này đã được ứng dụng thành công để phân biệt cá trê lai với hai loài bố mẹ với độ chính xác cao.