Chuyên san Khoa học Tự nhiên

Chuyên san Khoa học Tự nhiên trực thuộc Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM, vì vậy hoạt động của chuyên san không nằm ngoài mục đích của Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ.

- Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ khoa học trong và ngoài ĐHQG-HCM, góp phần phát triển và xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, phục vụ mục tiêu đào tạo, nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển khoa học, sản xuất và đời sống.

- Tạo điều kiện cho việc công bố khoa học, trao đổi thông tin, học hỏi lần nhau giữa các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chuyên san KHTN công bố những nghiên cứu thuộc các ngành KHTN và công nghệ sau:                                 

    Vật lý – Hải dương học

    Toán – Tin học

    Hóa học

    Sinh học và Công nghệ Sinh học

    Địa chất

    Môi trường

    Công nghệ Thông tin – Truyền thông

    Điện tử – Viễn thông

    Khoa học Vật liệu

Chuyên san KHTN xuất bản 06-08 tập/năm.