Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ

Tạp chí “Phát triển Khoa học và Công nghệ” là cơ quan công bố chính thức kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của ĐHQG-HCM. Mục đích của tạp chí là:

  • Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong cán bộ khoa học của ĐHQG-HCM, góp phần phát triển và xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, phục vụ mục tiêu đào tạo, nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển khoa học, sản xuất và đời sống.
  • Tạo điều kiện trao đổi thông tin khoa học - công nghệ và làm cầu nối giữa khoa học và thực tiễn trong cộng đồng các nhà giáo, nhà khoa học, quản lý và doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Thông tin kịp thời về các hoạt động khoa học - công nghệ của ĐHQG-HCM, tạo điều kiện học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các đơn vị trong và ngoài ĐHQG-HCM.

Tạp chí bao gồm các lĩnh vực liên quan đến các ngành đào tạo của ĐHQG-HCM: nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực tự nhiên (basic science), kỹ thuật và công nghệ (technique and technology), khoa học về trái đất và môi trường (sciences of the earth and environment), khoa học xã hội và nhân văn (social sciences and humanities), khoa học giáo dục đại học (higher education), quản lý kinh tế (economic management), Tạp chí nhận bài của các nhà giáo, các cán bộ nghiên cứu, sinh viên, học viên cao học, các nghiên cứu sinh trong và ngoài ĐHQG-HCM.
Bài đăng trong tạp chí chủ yếu là các bài công bố kết quả các công trình nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn (research work), có giá trị khoa học. Các bài viết tổng luận (article review) sẽ do Hội đồng biên tập mời. Bên cạnh đó, các bài thông báo khoa học (scientific information) và các bài nghiên cứu chuyên đề (case study) về các lĩnh vực của tạp chí cũng được chọn đăng.

Hội đồng biên tập sẽ gửi cho các nhà khoa học uy tín liên quan phản biện và quyết định chọn bài đăng trong tạp chí. Tuy nhiên, các tác giả sẽ chịu trách nhiệm về sự chính xác cũng như sai sót của dữ liệu, về các ý kiến, quan điểm, về các tài liệu trích dẫn trong các bài đăng trong tạp chí. Hội đồng Biên tập và Tòa soạn không chịu trách nhiệm về mọi hệ quả liên quan đến các điều nói trên.

Bản quyền năm 2018 là của Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM. Mọi sự sao chép in lại dưới mọi hình thức đều phải được sự đồng ý của tòa soạn.